Kategorie sklepu


Wybierz dział

Dane kontaktowe
ar-da
tel. kom.: 604-623-074
więcej »
Zaloguj się

nie pamiętam hasła!
zarejestruj się

Regulamin sklepu FHU AR-DA D. Górski

Sklep internetowy, działający pod adresem : www.ar-da.bazarek.pl , prowadzony jest przez firmę FHU AR-DA D. Górski z siedzibą w: 41-605 Świętochłowice , ul. Księdza Józefa Michalskiego 1/2

Firma AR-DA D. Górski posiada:

- wpis do EDG nr 9060 wydany przez Prezydenta Miasta Świętochłowice

- nr nip 627-181-99-27 wydany przez Urząd Skarbowy w Chorzowie

- nr regon 240307184 wydany przez Urząd Statystyczny w Katowicach


 

Regulamin Sklepu Internetowego www.ar-da.bazarek.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób

świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu

Internetowego www.ar-da.bazarek.pl przez FHU AR-DA D. Górski z siedzibą 41-605 Świętochłowicach ul. Księdza Józefa Michalskiego 1/2.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

a. nr telefonu: 604-623-074

b. pocztę e-mail: darekgorski2@wp.pl

c. g-g: 6344808

d. osobiście

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.ar-da.bazarek.pl, w

sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez

wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której

przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może

dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

5. Regulamin – niniejszy dokument;

6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z

wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu

internetowego;

7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w

szczególności składać Zamówienia;

8. Sprzedawca – Darek Górski

9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z

prezentowanych produktów;

10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy

Sprzedawcą a Klientem;

11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144,

poz. 1204 ze zm.);

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014,

Nr 827);

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,

określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system

teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. komputer z dostępem do Internetu,

b. dostęp do poczty elektronicznej,

c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub

nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania

się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

3.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób

trzecich,

3.2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

3.4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz

dla Sprzedawcy,

3.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w

zakresie własnego użytku osobistego,

3.6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi

zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług

polegających na:

a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

b. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,

c. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w

Sklepie,

d. świadczeniu usługi Newsletter,

e. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą

f. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie

2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana

jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej

Sklepu,

b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas

nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub

skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,

c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego

Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z

chwilą złożenia Zamówienia,

d. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą

przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub

wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi

Newsletter,

e. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego

Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą

udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,

f. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na

czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,

udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych

oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości

przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu

należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu

rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na

przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta,

który dokonał subskrypcji.

5. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi

odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że

posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne

oraz prawa własności przemysłowej.

6. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np.

adresu e-mail.

7. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać

treści bezprawnych.

8. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w

szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić

czynu nieuczciwej konkurencji.

9. Klient zamieszcza wypowiedzi w serwisie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są

rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.

10. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi

oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu

Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

11. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po

uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem

stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego

terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,

parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu

art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w

tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni

Robocze w godzinach od 8:00 do 18:00.

4. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

a. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do

realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,

b. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie

(zakup za pomocą Konta Klienta),

5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim

formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w

oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych,

wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. opisu przedmiotu zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym

kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d. wybranej metody i terminu płatności,

e. wybranego sposobu dostawy,

f. czasu dostawy,

g. danych kontaktowych Klienta

h. danych do faktury

11. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz

potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych

oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

12. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży

Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

13. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia

(wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych

elementów Zamówienia.

14. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie

złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której

mowa w pkt. 12 powyżej.

15. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień

Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz

poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia

oraz faktury VAT.

16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów Unii Europejskiej i odbywa się na adres

wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a. kurierem - po wpłacie pieniędzy na konto

b. kurierem - za pobraniem

c. odbiór osobisty – płatność przy odbiorze

d. odbiór osobisty – po wpłacie pieniędzy na konto

3. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

4. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

5. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art.

556 oraz 5561 -5561 kc.

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła

oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a. gotówka

b. przelew bankowy - nr konta w mBank: 15 1140 2017 0000 4202 1098 3593

c. płatność przy odbiorze

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez

podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o

odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy

o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na

adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od

umowy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

5.1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia

przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

5.2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy;

5.3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany

według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5.4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia;

5.5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym

opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5.6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5.7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została

uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero

po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie

ma kontroli;

5.8. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi

niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne

niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje

konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

5.9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie

zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z

wyjątkiem umowy o prenumeratę;

5.10. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

5.11. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu

rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami

rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres

świadczenia usługi;

5.12. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie

prawa odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co

strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach

zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot

powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na

adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w

tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego

sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy

czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.

8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia

oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych

przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu

art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu

cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego

Regulaminu, należy kierować na adres 41-605 Świętochłowice ul. Księdza Józefa Michalskiego 1/2.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to

możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w

pkt. 2 powyżej.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

6. Sprzedawca nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji

sprzedanego Towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument

gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji

bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług.

Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: 41-605 Świętochłowice ul. Sawickiej 1/2, na adres poczty elektronicznej: darekgorski2@wp.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis

zaistniałego problemu.

7. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było

możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku

braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7

dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego

przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z

wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu

między Klientem, a Sprzedawcą.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów

lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja

Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację

Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

X. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest

konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z

postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest

konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi

właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz

inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie

poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich

wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z

ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie

będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie

akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni

od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.